Potřebujeteli kontaktovat školní jídelnu, volejte:

na mobilní telefon:    

739056738 - kuchařka

733627524 - vedoucí ŠJ

 

 
 Strava se odhlašuje a přihlašuje 24 hodin předem, nejpozději do 8,00 hodin téhož dne.

Odhlásit dítě je možné osobně u vedoucí kuchařky nebo telefonicky - SMS či zavolání na mobilní telefon kuchařky.

   Za neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje a může být podána jako přídavek ostatním dětem.

V  případě náhlého onemocnění je možné vydat oběd do čistého jídlonosiče v první den nemoci v době od 11,30 – 11,45 hod.


Školní jídelna

POKYNY PRO ŽÁKY A RODIČE – DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY
 

1.    Děti a žáci vstupují do školní jídelny v doprovodu pedagogických pracovníků podle  rozvrhu výdeje stravy.

2.    Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, aby nedošlo k úrazu.

3.    Strava se odhlašuje a přihlašuje 24 hodin předem, nejpozději do 8,00 hodin téhož dne.

4.    Odhlásit dítě je možné osobně u vedoucí kuchařky nebo telefonicky na čísle  739056738 (i SMS).   

6.    Za neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje a může být podána jako přídavek ostatním dětem.

7.    V  případě náhlého onemocnění je možné vydat oběd do čistého jídlonosiče v první den nemoci v době od 11,30 – 11,45 hod. Toto neplatí, onemocní-li žák nakažlivou infekční chorobou. Po dobu nemoci dítěte při čerpání OČR není nárok na odběr stravy v ŠJ.

8.    Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují pouze ve školní jídelně.

9.    Za hygienickou bezpečnost stravy ručí školní kuchyně jen při výdeji a konzumaci v jídelně školy.

10. Stravné se platí zálohově převodem z účtu na účet školydo 25.v měsíci. Přeplatky budou vyúčtovány vždy ke konci školního roku. Platbu inkasem si škola provede sama vždy po ukončení měsíce s vyúčtováním přeplatku.

11. Společně se stravným se platí i předepsané školné za MŠ a družinu.                     

12.  U každé platby je nutný variabilní symbol žáka.

13. Dle vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování, jsou děti a žáci zařazováni pro potřebu finančního normativu na nákup potravin do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku.                                       

14. Školní rok trvá od 1.9. – 31.8.

15. Cena stravného je stanovena podle platných finančních normativů a může být upravena v závislosti na ceně potravin.                                                                 

16. Všechny dotazy a připomínky je nutné řešit s vedením školy.

17. V době školních prázdnin nemají žáci nárok na školní stravování.