3.ročník

čESKÝ JAZYK - učivo 1.pololetí
 • DOPLŇOVÁNÍ i,í,y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • VÝZNAM SLOV: synonyma, slova opačná, dařazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná
 • VLASTNÍ JMÉNA: osob, zvířat, měst(obcí), hor, řek
 • SLOVA PŘÍBUZNÁ, JINÝ TVAR SLOVA
 • ABECEDA -řazení slov podle abecedy
 • PÁROVÉ SOUHLÁSKY (B-P, D-T, .......)
 • VS po B
2. pololetí 
 • VS po L
 • VS po M
 • Slovní druhy - znát jak jdou jednotlivé druhy za sebou
 • Podstatná jména - poznat je v textu, dokázat vymyslet podle zadání, znát podstatná jména určující vlastnosti a děje, podstatná jména vlastní a obecná,
 • přídavná jména - umět vysvětlit o jaká slova se obecně jedná, dokázat je poznat v textu, vymyslet podle zadání, přiradit k vhodnému slovu (perníková chaloupka, smutná princezna, .......)
 • zájmena
 • číslovky
 • slovesa
 • příslovce
 • předložky
MATEMATIKA - učivo 1.pololetí
 • +,-, do 100- druhy příkladů: 35+7, 42-7, 30+45, 18+20, 45-30, 60-23, 34+45
 • porovnávání čísel, řazení podle velikosti
 • sudá, lichá čísla
 • násobení a dělení v oboru násovilek 2,3,4,5,6,7,8,9,10
 • početní vztahy a operace: o ....více, o.....méně, ......krát více, ....krát méně
 • zaokrouhlování na desítky
 • geometrie: bod, přímka

2. pololetí

 • písemné sčítání dvojciferných čísel
 • písemné odčítání dvojciferných čísel
 • geometrie: úsečka - rýsování, měření, rýsování úsečky dané délky, zapisování délky