Zápis do ZŠ na školní rok 2018/2019

25.11.2016 12:16

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

se bude konat dne 11.dubna 2018 od 13:30 do 17:00 hodin.

 

S sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte.

Žádost o přijetí dítěte a zápisní list je možné si vyzvednout: v mateřské škole nebo v základní škole, případně vytisknout z webových stránek školy.

 

 

 

Plnění povinnosti školní docházky

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 2. května do 16. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

K zápisu se dostaví také děti s odloženou školní docházkou.

 

Odklad povinné školní docházky

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.".

 

 

 

 

 

Mgr. Milena Vodičková

ředitelka školy

—————

Zpět


Kontakt

Základní a mateřská škola Holubice

ZŠ a MŠ Holubice, příspěvková organizace
Holubice 20
68351 Holubice


mobilní telefon ředitelky:
733 386 077

pevná linka do ředitelny:
530 333 633